Rzecznik Finansowy pozwał Santander Bank Polska i Bank Handlowy

Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa
powództwa przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie SA oraz przeciwko
Santander Bank Polska SA o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki
rynkowej. Praktyka, która zdaniem Rzecznika Finansowego jest nieuczciwa,
polega na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu
konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji.